KEMIN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN SÄÄNNÖT

1$
Yhdistyksen nimi on Kemin Vapaaehtoinen Palokunta r.y., josta voidaan käyttää lyhennettä Kemin VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena on Merilapin alue ja kotipaikkana Kemin kaupunki.

Palokunta voi kuulua jäsenenä alueen pelastusliittoon tai pelastusalan liittoon tai vastaavaan yhdistykseen sekä muihin alalla toimiviin paikallisiin tai alueellisiin yhdistyksiin.

2 §
Palokunnan tarkoituksena on pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta.

Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä palo- kuntalaisihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi palokunta:

 • pyrkii solmimaan alueen pelastustoimen kanssa palokuntasopimuksen, jotta palokunnasta tulisi osa alueen pelastustoimen järjestelmää
 • tekee tarvittaessa muita pelastusalaa koskevia ja muita toiminnan ylläpitämisen edellyttämiä sopimuksia
 • toimii yhteistyössä alan viranomaisten ja muiden alan henkilöiden ja yhteisöjen kanssa
 • ylläpitää tarvittaessa hälytysosastoa sekä toimintansa ylläpitämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi tarpeelliseksi katsomiaan tukitoimia kuten nuoriso-, nais-, veteraani- ja soittokuntatoimintaa
 • tekee esityksiä alan kehittämiseksi
 • edistää kansalaisten kiinnostusta vapaaehtoistyöhön sekä omaehtoiseen toimintaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi
 • opastaa ja neuvoo kansalaisia estämään vaaratilanteiden syntymistä sekä vähentämään vahinkoja onnettomuus- ja tuhotilanteissa
 • järjestää tarvittaessa kurssimuotoista turvallisuusalan koulutusta kansalaisille
 • antaa jäsenilleen suunnitelmallista tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta
 • tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja laadukasta toimintaa sekä mahdollisuudet rehdille yhdessäololle
 • toimii aktiivisesti säilyttääkseen vapaaehtoisen palokuntatyön aatteelliset perinteet

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi palokunnan hallitus hyväksyä henkilön, oikeustoimikelpoisen yhteisön tai säätiön, joka sitoutuu noudattamaan palokunnan sääntöjä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös alle 16-vuotias nuori huoltajan tai holhoojan suostumuksella.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea palokunnan toimintaa tai osallistua siihen ja sitoutuu suorittamaan palokunnan kokouksen määräämän kannatusmaksun. Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus.

Kunniapuheenjohtajaksi, kunniapäälliköksi ja kunniajäseneksi voi palokunnan kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt palokunnan toimintaa.

5 §
Jäsenen eroamisesta ja erottamisesta yhdistyksestä noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa on sanottu.

Varsinainen jäsen tai kannattajajäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, ellei laiminlyötyä jäsen- tai kannatusmaksua ole suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

6 §
Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun ja kannattajajäsenet kannatusmaksun. Kunniapuheenjohtaja, -päällikkö, -jäsenet sekä alle 18-vuotiaat nuoriso-osaston jäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Palokunnan kevätkokous päättää seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun sekä kannatusmaksun suuruudesta.

7 §
Palokunta voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla juhlia, arpajaisia ja varojen keräyksiä sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa palokunnan toimialaan liittyvää kustannus-, julkaisu- ja välitystoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten.

Palokunnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

8 §
Palokunnalla on kokous, hallitus ja palokunnan päällikkö sekä muita toimielimiä.

9 §
Palokunnan varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
 • käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta
 • päätetään kannatusjäsenmaksun ja jäsenmaksun suuruus
 • käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan seuraavan kalenterivuoden palokunnan päälliköt, muu tarvittava henkilöstö sekä tarpeelliset toimielimet
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuorossa olevien paikoille
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
 • käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat

Varsinaisista kokouksista ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta palokunnan ilmoitustaululla ja sanomalehti-ilmoituksella, lisäksi voidaan käyttää sähköistä ilmoitusta taikka kullekin jäsenelle postitse lähetettävää kirjallista kutsua. Asia, jonka palokunnan jäsen haluaa kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta helmikuun 15. päivään mennessä ja syyskokouksen osalta syyskuun 15. päivään mennessä.

10 §
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun vähintään kymmenen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin palokunnan varsinaisesta kokouksesta.

11 §
Palokunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen muut jäsenet valitaan palokunnan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet heistä on erovuorossa.

Ensimmäisen ja toisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa olevat jäsenet määrätään arvalla. Hallitukseen valittavan tulee olla täysi-ikäinen henkilö. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee äänestystilanteessa se mielipide, mitä enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on myös kutsuttava koolle kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää.

12 §
Hallituksen tehtävänä on:

 • hoitaa palokunnan asioita näiden sääntöjen ja yleisten kokousten päätösten mukaan niin, että asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan
 • huolehtia palokunnan toiminnan kehittämisestä
 • valmistella ja esittää yleisille kokouksille kuuluvat asiat
 • kutsua koolle palokunnan kokoukset
 • määritellä päällystön tehtävät ja huolehtia siitä, että sammutus- ja pelastustoimintaan osallistuvalla päällystöllä on sisäasianministeriön asettamien kelpoisuusehtojen edellyttämä koulutus ja varustus
 • valmistella palokunnan toiminnalliset tavoitteet ja tulostavoitteet
 • tehdä esityksiä ansiomerkeistä ja muista merkeistä sekä päättää palokunnan omien ansiomerkkien myöntämisestä
 • edustaa palokuntaa

13 §
Palokunnan päällikön tehtävänä on johtaa palokunnan toimintaa hallituksen päätösten mukaisesti.

14 §
Palokunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, palokunnan päällikkö tai hallituksen määräämä muu henkilö, kukin yksin. Nimen kirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen.

15 §
Palokunnan tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

16 §
Kun palokunnan kokouksessa on tehty kaksi tai useampi kannatettua ehdotusta, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Henkilövaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Palokunnan kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, kannattajajäseniä luukunottamatta.

17 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kun sääntömuutoksesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosa (¾) palokunnan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

18 §
Päätös palokunnan purkamisesta on tehtävä purkamista varten koolle kutsutussa palokunnan kokouksessa kolme neljäsosan (¾) määräenemmistöllä palokunnan kokouksessa annetuista äänistä ja vahvistettava aikaisintaan kolme kuukautta myöhemmin pidettävässä purkamista varten kokoon kutsuttavassa kokouksessa yhtäläisellä määräenemmistöllä.

Päätettäessä palokunnan purkamisesta toisen kerran, kokouksessa on samalla myös määrättävä miten palokunnan omaisuus käytetään pelastusalan tarkoituksiin.

19 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kemin Vapaaehtoinen Palokunta r.y.
Rekisterinumero 8.974
Merkitty rekisteriin 17.01.1924